Bin Chang, Ph.D.

Postdoctoral Fellows

Postdoctoral Fellow

Research Interests

Electrochemical CO2 reduction and nitrogen fixation. 

Selected Publications

 • Enhancing electrochemical nitrogen fixation by mimicking π back-donation on laser-tuned Lewis acid sites in noble-metal-molybdenum carbide.
  Bin Chang, HaifengYuan, Lili Li, Jiayuan Yu, Xiaoyu Liu, Wanqiang Yu, Bo Wang, Lili Zhao, Xiaoyan Liu, Shuhui Sun, HongLiu, Weijia Zhou.
  Appl. Catal. B-Environ, 10.1016, (2022).
 • Magnetron sputtering tuned “π back-donation” sites over metal oxides for enhanced electrocatalytic nitrogen reduction.
  Yuan Tian, Bin Chang, Guihua Wang, Lili Li, Lianguo Gong, Bo Wang, Rusheng Yuan, Weijia Zhou.
  J. Mater. Chem. A, 10, 2800-2806, (2022).
 • Metal-free boron carbonitride with tunable boron Lewis acid sites for enhanced nitrogen electroreduction to ammonia.
  Bin Chang, Lili Li, Dong Shi, Hehe Jiang, Zizheng Ai, Shouzhi Wang, Yongliang Shao, Jianxing Shen, Yongzhong Wu, Yanlu Li, Xiaopeng Hao.
  Appl. Catal. B-Environ, 283, 11962, (2021).

Education

 • Ph.D., Materials, Shandong University, China, 2020 

Professional Profile

 • 2020-2022: Postdoctoral Fellow, University of Jinan (China)/ Institut national de la recherche scientifique (Canada) 

KAUST Affiliations

 • ​KAUST Catalysis Center (KCC)
 • Division of Physical Science and Engineering (PSE)

Research Interests Keywords

Electrocatalysis carbon dioxide reduction nitrogen fixation reaction mechanism analysis